.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


Definisjoner

Vi bruker begreper som ekspedisjonssted, stasjon, stoppested, holdeplass o.l. Her er utdrag fra aktuelle forskrifter gjennom en del år:

Definisjon i fotnote til cirkulære no. 735 av 22.12.1897:

Station (S), hvor der haves andre Spor end Hovedlinien, og hvor der expederes Reisende, Reisegods, Il- og Fragtgods (i større eller mindre Partier), levende Dyr, Kjøreredskaber og Telegrammer *), og hvor der er direkte Expedition af alt dette til andre Stationer i den videste Udstrækning, som saadan for vedkommende Distrikt er anordnet, samt hvor derhos Erlæggelse af Fragten for Gods er ordnet saaledes, at den kan ske ved Afsendelses- eller Ankomststationen.

*) Maa Expedition af Telegrammer ske ved Telefon, idet der ikke findes Telegraf, betegnes Expeditonsstedet som Stoppested.

Stoppested (Sp), hvor der vel haves andre Spor end Hovedlinien, men hvor der i Expeditionen er gjort Begrændsning enten med Hensyn til, hvad eller hvor hen der kan expederes, eller med Hensyn til Stedet, hvor Fragten kan erlægges.

Holdeplass (HP), hvor der ikke haves andre Spor end Hovedlinien, men hvor der kan expederes Reisende og Gods i større eller mindre Udstrækning.

Tjeneste- og sikkerhetsreglementet av 1926: 

Tr §18. Hvad der forståes ved stasjon.  

Stasjon er i nærværende reglement (se Sr.§7) ethvert ekspedisjonssted som efter Hovedstyrets bestemmelse mottar og sender togmeldinger ved hjelp av enten signaltelegraf, morsetelegraf, telefon eller blokkapparat,. og ethvert sted på linjen som for en kortere eller lengere tid oprettes i same hensikt (se §108). 

Tr §19. Hvad der forståes ved stoppested.  

Stoppested er et ekspedisjonssted med eller uten sidespor hvor der i full utstrekning ekspederes reisende og gods, men hvor togmeldinger ikke mottas eller sendes. 

Tr §20. Hvad der forståes ved holdeplass.  

Holdeplass er et ekspedisjonssted med eller uten sidespor hvor ekspedisjon av reisende og gods er begrenset og hvor togmeldinger ikke mottas eller sendes.  

Tillegg til Tjenestereglementet XVIII, datert 25.5.1946: 

Tr §18. Hva det forsås ved ekspedisjonssted og stasjon.  

Ekspedisjonssteder er steder ved banestrekningene hvor det er stasjonert personale for ekspedisjon av reisende eller gods eller for ekspedisjons av togmeldinger. Ekspedisjonsstedene inndeles i stasjoner (togmeldingsstasjoner) og stoppesteder. Stasjon (togmeldingssatasjon) er et ekspedisjonssted hvor det ekspederes (sendes og mottas) togmeldinger ved hjelp av telefrag, telefon eller linjeblokk. Stasjoner kan være faste eller midlertidige. ... 

Tr §19. Hva det forstås ved stoppested.  

Stoppested er et ekspedisjonssted hvor det i full eller begrenset utstrekning ekspederes reisende eller gods, men hvor togmeldinger ikke ekspederes. 

Tr §21. Hva det forstås ved holdeplass.  

Holdeplass er et sted på linjen hvor alle eller enkelte tog stopper for av- eller påstigning av reisende, men hvor det ikke er stasjonert personale for ekspedisjon.  

Sikkerhetsreglementet av 1964: 

§ 4. Hva det forstås med stasjon.  

Stasjon er sted på banestrekningen hvor det ekspederes togmeldinger. Som togmelding regnes også signal "Kjør" fra utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk. En stasjon er betjent i sikkerhetsmessig betydning når stasjonen skal ekspedere togmeldinger for vedkommende tog (se §§ 90 og 130). På betjent stasjon tjenestegjør togekspeditør (se § 23). 

§ 5. Hva det forstås med holdeplass.  

Holdeplass er sted ved linjen hvor tog stopper for av og/eller påstigning. 

1997: JD 340 Generelle bestemmelser: 

1.7 Stasjon  

Stasjon er sted på banestrekningen hvor det kontrolleres at fremadliggende blokkstrekning er klar for tog ... a) ved utkjørhovedsignal som står i avhengighet til linjeblokk, b) ved togmeldninger. 

1.7.1. Betjent stasjon  

En stasjon er betjent i sikkerhetsmessig betydning når den er fjernstyrt eller betjenet av togekspeditør.  

 

Vi ser altså at mens man i 1897, 1926 og 1945 definerte Stasjon, Stoppested og Holdeplass, definerer man ikke stoppested i 1964, og kun stasjon i 1997. En annen interessant sak er at man ut av definisjonen i 1897 og 1926 faktisk sier at en holdeplass kan ha betjening, men at betjeningsgraden er begrenset, mens det i 1945 fastslås at det ved holdeplass ikke er stasjonert personale. Uansett viser disse klippene at innholdet i de formelle begrepene stasjon osv endrer seg over tid.

Svein Sando 17.4.01, med bidrag fra Thor Bjerke (1897-klippet)


NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 7606 treff på Stasjonsdatabasen, og 16179503 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 2221 treff · Statistikk Siste måned