Nummerering i stasjonsdatabasen

Vår nummerering av ekspedisjonsstedene følger prinsippene fra den standarden som ble utarbeidet av NJK ved den første datalisteutgaven i 1977. Numrene er brukt i de to tidligere utgavene av Banedata (1985, 1994). NSB hadde allerede sitt system som ble brukt ved stasjonene og som fremdeles finnes på billettene. NSB trykk 802 viser dette systemet. Dette nummereringssystemet viste seg imidlertid lite egnet å overta med tanke på en historisk vinkling til stoffet, samt at privatbanene ikke inngikk i systemet. Vi fant det derfor nødvendig å opprette vårt eget.

NJK-systemet er bygd etter følgende prinsipper:

  • Numrene er 4-sifrede.
  • Første siffer angir hvilket NSB-distrikt enheten ligger i. For privatbanene gjelder det geografisk området banen ligger, dvs hvilket distrikt man vil anta at banen ville ligge dersom NSB overtok den.
  • Annet siffer angir banen innenfor distriktet. Eldste bane får nr.1 osv kronologisk utover.
  • Tredje og fjerde siffer er løpenummer innen banen, startende med 01 i det som ble ansett som banens utgangspunkt eller hovedstasjon når banen var ny. Derfor nummereres for eksempel Størenbanen med Throndhiem (Kalvskinnet) som 4101 og så sørover til Støren. Tilsvarende gjelder for Jærbanen med Stavanger som 5101.
  • Hovedkriterier for å få rent 4-sifret nummer er at ekspedisjonsstedet en eller annen gang i sitt livsløp har vært betjent på rimelig fast basis av en tjenestemann og at det har vært et dertil hørende permanent ekspedisjonslokale der. Med ekspedisjon menes her ekspedisjon av reisende eller gods.
  • Ekspedisjonssteder kun for tog, fjernstyrte stasjoner o.l. nummereres med desimal startende på .1 etter nærmeste "rene" ekspedisjonssted. (Nummereringen er nok noen steder litt inkonsekvent grunnet uklarhet i de faktiske forhold rundt hva slags ekspedisjons det har vært tale om.) Noen "rene" stasjoner har i etterkant også måttet få nummer med ett desimaltall for å kunne skytes inn i en allerede fastsatt og ibruktatt nummerserie, da vi nødig omnummerer en hel serie.
  • Holdeplasser (i den grad de er med i denne web-databasen) nummereres med to desimaltall startende med .01 etter en ren stasjon eller med .11, .21 osv om nødvendig slik at nummerrekkefølgen følger rekkefølgen langs sporet.
  • Sidespor er ikke med i nummereringen. Her avviker NJK-listen fra NSB-listen som har med noen sidespor i sin nummerering.

Begge nummereringssystemene oppgis i databasen.

 

Svein Sando, 8.8.03

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)