Forskningsnotiser

Vedtaket i Stortinget 15. mars 1851 om Norges første lokomotivjernbane:

"Til Anlæg af en Jernbane med tilhørende elektrisk Telegraf fra Christiania til Eidsvoldbakken bemyndiges Hans Majestæt Kongen til i Overensstemmelse med den under 17de December 1850 med nogle britiske Borgere om Anlægget afsluttede Kontrakt at anvende et Beløb af indtil 782 000 Spd., foruden hvad der udfordres til Indkjøb af den til Banens Anlæg fornødne Grund, dog saaledes, at som endelig Udtælling af Statskassen kun bevilges den Sum, som bliver tilbage, efterat de til samme Jernbane ved privat Subskription tegnede Bidrag ere indkomne. Regjeringen anmodes om at interessere sig for, at norske Arbeidere, Haandværkere derunder indbefattede, saavidt muligt benyttes ved Jernbanens Anlæggelse og Drift."

Thor Bjerke

 

  

  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen